Chậu địa lan Quý Phi Thanh Ngọc đang nụ

350.000

Chậu đang 6-8 ngồng hoa, chơi vào dịp tết cổ truyền. Hoa bền trên 2 tháng. Chơi xong vẫn trồng lại để năm sau ra hoa tiếp.