Địa Lan Quốc Sắc Thiên Hương đang ngồng nụ

350.000

Chậu nở vào đúng dịp tết cổ truyền. Chơi hoa được trên 2 tháng.

Danh mục: